Open Menu
 

3-B) Countries and Nationalities (AMES836)

3-B) Countries and Nationalities
Activity MasterBlaster
Activity MasterBlaster
Learn the most important countries and their nationalities in English.
 

Content preview

Instructions

You have a word and 4 options. Choose the right option. (If the timer is on, you must choose your option before the time finishes.)

Items

Item Pronunciation Meaning
Africa /Šfrɪkə - Šfrɪkən/ African
America /əmerɪkə - əmerɪkən/ American
Argentina /ɑ:*dʒənti:nə -ɑ:*dʒənti:nɪən/ Argentinean
Asia /ʒə - ʒən/ Asian
Australia /ɒstrlɪə - ɒstrlɪən/ Australian
Brazil /brəzɪl - brəzɪlɪən/ Brazilian
Canada /kŠnədə - kəndɪən/ Canadian
Chile /tʃi:leɪ - tʃi:lɪən/ Chilean
China /tʃnə - tʃaɪni:z/ Chinese
Congo /kɒngəʊ - kɒngəli:z/ Congolese
Egypt /i:dʒɪpt - ɪdʒɪpʃən/ Egytian
England /ɪŋglənd - ɪŋglɪʃ/ English
Europe /jɔ:rəʊp - jɔ:rəʊpɪən/ European
France /frɑ:ns - frentʃ/ French
Germany /dʒɜ:*mənɪ - dʒɜ:*mən/ German
Greece /gri:s - gri:k/ Greek
India /ɪndɪə -ɪndɪən/ Indian
Ireland /aɪələnd - aɪərɪʃ/ AmE: /aɪrlənd - rɪʃ/ Irish
Italy /ɪtəlɪ - ɪtŠlɪən/ Italian
Japan /dʒəpŠn - dʒŠpəni:z/ Japanese
Mexico /meksɪkəʊ - meksɪkən/ Mexican
Oceania BrE: /əʊsɪnɪə(n) AmE: /oʊʃɪŠnɪə(n)/ Oceanian
Poland /pəʊlənd - pəʊlɪʃ/ Polish
Portugal /pɔ:*tʃəgəl - pɔ:tʃəgi:z/ Portuguese
Russia /rʌʃə - rʌʃən/ Russian
Scotland /skɒtlənd - skɒtɪʃ/ Scottish
South Africa /saʊθŠfrɪkə - saʊθŠfrɪkən/ South African
Spain /speɪn - spŠnɪʃ/ Spanish
The USA /­ə ju: es eɪ - əmerɪkən/ American
Turkey /tɜ:*kɪ - tɜ:*kɪʃ/ Turkish
United Kingdom /ju:ntɪd kɪŋdəm - brɪtɪʃ/ British
Total number of items: 31

Your ad here

© Angel Castaño 2008 Salamanca / Poole - free videos to learn real English online || M-E widgetsInfoPrivacyTerms of useContactAbout why?
COOKIE POLICY INFORMATION This website, like many others, uses cookies. It enables us to provide the very best user experience and many features are dependent on storing cookies. For more information read our Cookie Policy. Accept